Frågor & svar

El kund

 

Mikroproducenter

 

El kund

Vad har ni för avtal?

Vi har enbart rörligt avtal. Ingen bindningstid och ingen uppsägningstid.

Alt 1: Fast månadsavgift på 49 kr där 19 kr/mån är en gåva som går direkt till utbyggnad av solceller i Sverige, till det tillkommer rörligt elpris samt påslag och skatt.

Alt 2: Fast månadsavgift på 59 kr/mån där 29 kr/mån är en gåva direkt till utbyggnad av solceller i Sverige, till det tillkommer rörligt elpris samt påslag och skatt.

Hur fungerar rörligt elpris?

Att ha rörligt elpris innebär att du betalar det pris din el är värd vid tillfället den förbrukas.
Det rörliga elpriset baseras på det spotpris som sätts av Nord Pool, Nordens elmarknad. 

Vad innebär ren el?

Ren el är el som kommer från förnybara energikällor, exempelvis el som kommer från sol- vind och vattenkraftverk. ETC El har egna Solcellsparker och det är denna rena sol-el du i första hand köper som elkund hos oss. 

Hur kan ni garantera att er el är ren?

ETC el säljer bara Bra MIljömärkt-el som är en märkning Naturskyddsföreningen gör. För att kunna använda den märkningen köper vi in ursprungsgarantier som visar var elen är producerad. Dessa  garantier makulerar vi sen så de inte kan säljas vidare utan är använda för varje kWh du köper från oss.
Sommartid kommer elen till stor del från våra egna solanläggningar. Även de har ursprungsgarantier som vi inte säljer till andra utan makulerar när du köper vår el.
100% ren el är helt enkelt viktigt för oss.

Vilka betalningsalternativ finns det?

Du kan betala via faktura, autogiro eller e-faktura. Betalning sker månadsvis oavsett hur du väljer att betala.

Observera att fakturorna skickas i första hand till den e-post du angett vid registreringstillfället.

Varför får jag en elräkning från er och räkning från nätbolaget?

Fakturan från oss gäller endast din elkonsumtion, det vill säga, den el du förbrukar. Fakturan du får från ditt nätbolag gäller avgiften för användande av deras elnät vilket är det kabelsystem som leveransen av el sker via.  

Hur gör jag för att starta elavtal med er?

Vid byte av elleverantör kan du starta elavtal med oss antingen genom att anmäla dig via formulär på vår hemsida eller kontakta ETC Els kundservice. 

Ett byte av elavtal tar minst 14 dagar så hör av er i god tid innan ditt gamla elavtal löper ut.

Vid inflytt till ny adress: Först måste du teckna ett nätavtal på den nya adressen. Utöver dina uppgifter behöver vi startdatum för nätavtalet, anläggningsadress och anläggningsid. Anläggningsadressen är inte alltid densamma som din gatuadress. För att ta reda på vilken din anläggningsadress är, fråga din nätägare.

Observera att det måste vara samma person som står på el-avtalet och nätavtalet.

Har ni bindningstid eller uppsägningstid?

Vi har ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. 

Hur gör jag för att säga upp elavtalet?

Du ska då kontakta din nya el-leverantör och anmäla om ett byte till dem. Din nya el-leverantör kommer då skicka oss en fullmakt som vi får godkänna.
 

Mikroproducenter

Vad får jag för ersättning

Som elproducent får du betalt per kWh du levererar ut till nätet och dessutom skatterabatt på 60 öre per kWh som du ansöker hos Skatteverket. Så här fungerar det.

Din ersättning för såld solkraft består av tre delar.

  1. Rörlig ersättning för levererad överskottsel enligt Nordpools schablonavräknad spotpris (minus kostnader för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät) multiplicerad med de kilowattimmar överskottsel som din anläggning producerar under varje timme på dygnet. 
  2. Ersättning för elcertifikat (EC) enligt gällande marknadspris den månad då EC överförs från ditt Cesarkonto till ETC El:s Cesarkonto (minus avdrag för administrativa avgifter på för närvarande 10 kr per certifikat). OBS! Du som har Egen El-mätaren har redan detta löst via vår samarbetspartner Emulsionen.
  3. Ersättning för ursprungsgarantier (UG) enligt gällande pris den månad då UG överförs från ditt Cesarkonto till ETC El:s Cesarkonto OBS! Du som har Egen El-mätaren har redan detta löst via vår samarbetspartner Emulsionen.

Vad är elcertifikat och ursprungsgarantier

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje 1000 kWh som anläggningen producerar får du ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten kan du sälja på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten är på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köparen av elcertifikat är elhandlare, exempelvis ETC El.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. För varje 1000 kWh som anläggningen producerar får du en ursprungsgaranti av staten. Även ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt.

Exempel på ersättningar med fiktiva priser under en månad:

Överskottsproduktion juli månad 2000 kWh
Leverans av EC 2 st
Leverans av UG 2 st
Schablonavräknad spotpris 30 öre/kWh
Månadspris EC 145 kr/EC
Månadspris UG 155 kr/UG
Moms 25% 300 kr
Ersättning från ETC El 1500 kr inkl. moms
Skattereduktion 60öre/kWh
Total ersättning inkl. skattereduktion 2700 kr 

 

EC och UG tilldelas för varje 1000 kWh som du säljer till oss. Om du säljer 2300 kWh el, 2 st UG och 2 st EC till oss så kommer 0,3 EC och 0,3 UG att föras över till nästa period.

Kan jag sälja el till er och ha en annan elleverantör?

Nej. För att vi ska köpa din el så måste du köpa vår el. 

Hur tecknar jag avtal?

Här på ETC El:s sida eller så kan du ringa oss på kundtjänsten 08-410 359 00. Innan du tecknar avtal ska du vara kund hos ETC El.
Vill du att vi ska köpa dina EC och UG måste din produktionsanläggning vara godkänd för tilldelning av certifikaten av Energimyndigheten.

 

När börjar mitt avtal gälla och hur länge?

Avtalet för försäljning av din egenproducerade el gäller från det datum din konsumtionsanläggning har gått över till oss från din nuvarande leverantör. Om din konsumtionsanläggning redan ligger hos oss men din produktionsanläggning är bunden så går den över till oss så fort bindningstiden är över. Uppge detta till vid ansökan.

Måste jag överföra elcertifikat och ursprungsgarantier till er?

Ja. Om du säljer din el till oss så köper vi också elcertifikat och ursprungsgarantier.

Hur överför jag elcertifikat och ursprungsgarantier till er?
När Energimyndigheten godkänt din anläggning för tilldelning av EC och UG så ska du öppna ett Cesar-konto. Ett Cesar-konto öppnar du med hjälp av Bank-ID hos Energimyndigheten på länken här.

För varje 1000 kWh som du matar ut på elnätet kommer du att tilldelas 1 EC och 1 UG. Certifikaten kommer att synas på ditt Cesar-konto efter den 17:e varje månad. Vi rekommenderar att du ordnar en förinställd överföring så att du inte riskerar att glömma något certifikat. Tänk på att ange prisgrupp "Månadspris" när du överför elcertifikat för att få rätt ersättning. För ursprungsgarantier behöver ingen prisgrupp anges.

Kan jag sälja mina elcertifikat och ursprungsgarantier till er och samtidigt sälja elen till ett annat bolag?

Nej.

Måste jag leverera allt mitt solkraftsöverskott till ETC El när jag tecknar produktionsavtal?

Ja, du åtar dig att leverera hela ditt överskott av el till ETC El under avtalsperioden.

Hur utbetalas min ersättningen av överskottsel?

Du får en ersättningsfaktura varje månad med ett minusbelopp där det står hur mycket du levererat ut till nät samt spotpriset. Glöm inte att kontakta kundtjänsten med ditt kontonummer så vi kan föra över pengar till dig.
Vi betalar inte ut via avier.  

Hur vet jag att jag fått rätt ersättning för min överskottsel?

Underlaget för ersättningen rapporteras in från din elnätsägare dagligen. Ersättningen kommer en månad i efterskott när vi har sammanställt siffrorna och spotpriset är satt. 

Jag fick ingen ersättning för den här månaden, vad har hänt?

Antingen har din elnätsägare inte hunnit rapportera in dina siffror till oss, då ersätter vi inget utan det korrigeras tills nästa månad vid nästa utbetalning.
Eller så har du inte producerat tillräckligt för att få ersättning. För att kontrollera vad du producerat och konsumerat gör du enklast genom att kontakta din elnätsägare. 

Hur hanteras skattereduktionen?

Du gör avdrag för skatten i din inkomstdeklaration. Du kommer att få en kontrolluppgift från ditt nätbolag om hur många kWh det rör sig om. Du kommer att kunna ansöka om jämkning, precis som du kan göra med de andra skatteavdragen.

 

Vill du ha oberoende rådgivning eller behöver du hjälp med tvistlösning vänder du dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå 08-522 789 50